هر روز!
هر روز!

معمای مهمانی !!!؟؟؟ : معمای مهمانی !!!؟؟؟

معمای مهمانی !!!؟؟؟ 
 : 
 معمای مهمانی !!!؟؟؟

معمای مهمانی !!!؟؟؟
:  
معمای مهمانی !!!؟؟؟ : معمای مهمانی !!!؟؟؟
: معمای مهمانی !!!؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ:
نفر اول با 9 نفر دست می دهد. نفر دوم با 9 نفر و……. کلا تا دست دادن اتفاق می افتد. پاسخ E میباشد.
به گزارش :برای ارسال اولین نظر کلیک کنید