هر روز!
هر روز!

معمای پیدا کردن دزد معمای پیدا کردن دزد معمای

معمای پیدا کردن دزد معمای پیدا کردن دزد 
 معمای

معمای پیدا کردن دزد
معمای پیدا کردن دزد
معمای پیدا کردن دزد : معمای پیدا کردن دزد
: معمای پیدا کردن دزد
به گزارش : معمای پیدا کردن دزد شکرستان
اختصاصی: 
معما : در روستای شکرستان دزدی رفت و آمد می کند و اموال اهالی این روستا را می برد. نظمیه شکرستان این دزد را تحت تعقیب دارد و در بررسی ها مشخص شده است که  تعداد سفرهای دزد بین شکرستان و نمکستان غربی، نمکستان شرقی، نمکستان شمالی و نمکستان جنوبی به شکل زیر بوده است:

آیا می توانید حدس بزنید این دزد اکنون در کدام شهر مخفی شده است ؟
1-شکرستان
2-نمکستان شرقی
3- نمکستان غربی
4- نمکستان جنوبی
5- نمکستان شمالی
 
******
******
******
******
******
پاسخ معما :
جدول زیر نشان می دهد که این دزد چند بار از هر شهر خارج و چند بار وارد هر شهر شده است.

یعنی او از شکرستان 5 بار خارج شده است و 6 بار به این شهر برگشته است. پس اکنون او در شهر شکرستان است و گزینه 1 درست می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید