هر روز!
هر روز!

معما و تست هوش مثلث جادویی! : معما و تست

معما و تست هوش مثلث جادویی! : معما و تست

معما و تست هوش مثلث جادویی!
: معما و تست هوش مثلث جادویی!
:  
معما و تست هوش مثلث جادویی!
به گزارش : اعداد 1 یک تا 6 شش را طوری درون دایره های سبز رنگ مثلث زیر قرار دهید که مجموع اعداد هر ضلع ، که از سه دایره تشکیل شده است با هم برابر باشد …
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
جواب معمای مثلث جادوئی برای این معما چهار راه حل وجود دارد که در ادامه مشاهده می کنید …
 

 

 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید