مسیر سبز
مسیر سبز

مقبره مرموزترین فرعون مصر +‌عکس خبرگزاری فارس: آرامگاه یازدهمین

مقبره مرموزترین فرعون مصر +‌عکس 
 خبرگزاری فارس: آرامگاه یازدهمین

مقبره مرموزترین فرعون مصر +‌عکس
خبرگزاری فارس: آرامگاه یازدهمین فرعون مصر باستان در دره پادشاهان توسط هاوارد کارتر ‌تقریبا دست‌نخورده یافته شد.

یازدهمین فرعون مصر باستان از دودمان هژدهم یا همان پادشاهی نو شناخته می‌شود. نام آغازینش توت‌انخ‌آتون (به معنای : پنداشت زنده آتون) بود.

آرامگاه او در روز 4 نوامبر سال1922 در دره پادشاهان توسط هاوارد کارتر ‌تقریبا دست نخورده یافته شد. این یافته را نشریات پخش کردند و توجه عامه به مصر باستان بسیار افزایش یافت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید