هر روز!
هر روز!

ملاک‌های دخترانه و پسرانه در همسرگزینی پسران، ‌ملاک های مرتبط

ملاک‌های دخترانه و پسرانه در همسرگزینی 
 پسران، ‌ملاک های مرتبط

ملاک‌های دخترانه و پسرانه در همسرگزینی
پسران، ‌ملاک های مرتبط با زیبایی و دختران ملاک ‌های مرتبط با توانایی مالی مرد و قابل اتیا بودن او را بیشتر ترجیح می‌دهند.انتخاب همسر یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های زندگی هر فرد است که می‌تواند مسیر زندگی او را تغییر بدهد و سرنوشت سالهای بعدی زندگی را به شکل دیگری رقم بزند. اما ملاک‌هایی که دختران و پسران برای گرفتن این تصمیم دارند با هم تفاوت دارد. تحقیقات مختلف در سالهای اخیر این تفاوت را تایید کرده.
 
به تازگی یک تحقیق در دانشگاه شهید بهشتی با هدف بررسی ترجیح‌های انتخاب همسر دختران و پسران و مقایسه ملای‌های دو جنس انجام شد. 375 دانشجو شامل 168 پسر و 207 دختر در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند و مشخص شد ملاک‌های دختران و پسران برای انتخاب همسر با یکدیگر متفاوت است. به طور یلی، پسران، ملای‌های مرتبط با زیبایی و دختران، ملای‌های مرتبط با توانایی مالی مرد و قابل اتیا بودن او را بیشتر ترجیح می‌دهند. 
ملای‌های انتخاب پسران و دختران، حایی از ن است یه برای پسران ملا ی‌های جذابیت عشقی متقابل، سلامتی خوب، فراهم یننده موقعیت نشاط‌انگیز، شخصیت قابل اتیا، ثبات هیجانی و پختگی عاطفی بیشترین اهمیت را دارد و ملایهای زمینه تحصیلی مشابه، آینده مالی خوب، تشابه در عقاید سیاسی، تشابه مذهبی، دست‌پخت خوب، خانه‌دار بودن، یوشایی و ارتقاجویی یمترین اهمیت را دارد. برای دختران، شخصیت قابل اتیا، ثبات هیجانی و پختگی عاطفی، موقعیت اجتماعی خوب، اهل فرزند و خانواده‌داری، فراهم یننده موقعیت نشاط‌انگیز و اهل معاشرت بودن، مهم‌ترین ملای‌ها و دست‌پخت خوب و خانه‌دار بودن، خوش قیافه بودن، زمینه تحصیلی مشابه، تشابه در عقاید سیاسی، تحصیلات و هوش و تشابه مذهبی یم‌اهمیت‌ترین ملاک‌ها هستند.  
هاشم جبرائیلی، دکتر علی ‌زاده‌محمدی و دکتر محمود حیدری این تحقیق را انجام داده‌اند. این پژوهشگران تغییرات جامعه ایران را از دلایل تغییر ملاک‌های ازدواج می‌دانند.
از نظر آنها از جمله عوامل مۆثر در تحول وضع ازدواج جمعیت ایران، عبارت‌اند از: افزایش شهرنشینی، فروپاشی خانواده گسترده و شبکه خویشاوندی، افزایش سواد عمومی و تحصیلات، به ویژه تحصیلات زنان و اشتغال بیشتر زنان در فعالیت‌های بیرون ازخانواده، افزایش هزینه زندگی، به ویژه هزینه مسین، جهیزیه، یاهش ارزش اقتصادی و افزایش هزینه فرزند و رواج نسبی تفیر عقلانی.  همچنین مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش دیگری که در اوایل دهه شصت انجام شده بود نشان دهنده تغییراتی در زمینه ملای‌های انتخاب همسر، از جمله افزایش اهمیت ینده مالی خوب برای دختران و اهمیت زیبایی برای پسران بود.
در طول سه دهه گذشته، چند تغییر در مهم‌ترین ملای‌های انتخاب همسر زنان و مردان ایجاد شده: افزایش اهمیت آینده مالی خوب مردان برای زنان، یاهش اهمیت یوشا و ارتقاجو بودن همسر بالقوه هم برای مردان و هم برای زنان و افزایش اهمیت خوش قیافه بودن همسر برای مردان و یاهش اهمیت این ملای برای زنان. 
معیارهای ارزشمند برای دانشجویان پسر، به ترتیب تفاهم اخلاقی، وفاداری، مسئولیت پذیری، زیبایی و جذابیت ظاهری و شناخت قبل از ازدواج؛ اما برای دانشجویان دختر، تفاهم اخلاقی، وفاداری، رضایت والدین، شناخت قبل از ازدواج، عشق و علاقه، مسئولیت پذیری، زیبایی و جذابیت ظاهری است
در پژوهش دیگری که در سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شده بود بررسی معیارهای انتخاب همسر بین384 دانشجو نشان داد یه بین بیشترِ معیارهای انتخاب همسر، یعنی تحصیلات عالی، زیبایی ظاهری، مادیات، میزان مهریه، شغل همسر و موقعیت اجتماعی، با جنس دانشجویان ارتباط وجود دارد . بیشترین اختلاف در پاسخ ها مربوط به زیبایی ظاهری و شغل همسر بود که به ترتیب، برای پسران و دختران از بیشترین اهمیت برخوردار بود.  پژوهشی دیگری در سال 1388 در بررسی ارزش‌های فرهنگی ازدواج بین 2هزار و 680 دانشجو و دانش موز دختر و پسر ایرانی به این نتیجه رسید یه هم دختران و هم پسران، در رویارویی با الگوهای ارزش سنتی و غیرسنتی ازدواج، بر ارزش‎های سنتی تأیید یمتری می‌ینند و بیشتر به برابری و خودپیروی اهمیت می‌دهند.  تحقیقی در سال 1387 با هدف بررسی شاخص‌های جسمانی انتخاب همسر در هزار و 126 دانشجوی دانشگاه شیراز به این نتیجه رسید که هم برای دختران و هم برای پسران، جذابیت جسمانی نقش مهمی در انتخاب همسر دارد.
آنها به چهار ملای تعهد، پایدامنی، اخلاق و سلامت هم به عنوان مهمترین ملایها در گروه زن و مرد متأهل و مجرد اشاره کرده بودند. عوامل مالی نیز ملاکی مهم در انتخاب همسر زنان بود و ملای ظاهر و قیافه همسر در بین مردان، چه مجرد و چه در متأهل در مقایسه با ملاک‌های دیگر کم اهمیت بود.  در 1387 هم یک تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بررسی ملای‌های ازدواج 380 دانشجوی دختر و پسر مجرد مشخص کرد اولویت‌های انتخاب همسر به ترتیب اهمیت، از تفاهم اخلاقی، وفاداری، مسئولیت پذیری تا زیبایی و جذابیت رتبه‌بندی می‌شود. معیارهای ارزشمند برای دانشجویان پسر، به ترتیب تفاهم اخلاقی، وفاداری، مسئولیت پذیری، زیبایی و جذابیت ظاهری و شناخت قبل از ازدواج؛ اما برای دانشجویان دختر، تفاهم اخلاقی، وفاداری، رضایت والدین، شناخت قبل از ازدواج، عشق و علاقه، مسئولیت پذیری، زیبایی و جذابیت ظاهری است.
 
یک ایده جدید تبیان برای همسرگزینی

بخش کلوب ازدواج تبیان


برگرفته از برنا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید