هر روز!
هر روز!

ملکه همسر ملکهٔ همسر یا شهبانوی همسر و امپراتریس همسر

ملکه همسر ملکهٔ همسر یا شهبانوی همسر و امپراتریس همسر

ملکه همسر
ملکهٔ همسر یا شهبانوی همسر و امپراتریس همسر عنوان زنانی است که عنوان ملکه یا شهبانو، یا امپراتریس را صرفاً به عنوان همسر یک شاه (یا امپراتور) دارند. در مقابل، ملکه سلطنتی پادشاه و حکمرانی زن است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید