هر روز!
هر روز!

منابع انسانی کارکنان یا پرسنل یک موسسه یا شرکت به

منابع انسانی کارکنان یا پرسنل یک موسسه یا شرکت به

منابع انسانی
کارکنان یا پرسنل یک موسسه یا شرکت به گروه و یا افرادی گویند که در استخدام آن موسسه بوده و می‌توانند به ازای کار خود دستمزد دریافت کرده یا نکنند.
ارتباط کارکنان با محل کارشان انواع مختلفی دارد مانند استخدام رسمی، استخدام پیمانی، قرارداد ساعتی، قرارداد پیمانکاری، روزمزد، مشارکتی یا درصدی و ...
human resource به معنی منابع انسانی است که بخش مهمی از مباحث مدیریت سازمان محسوب می گردد. نحوه مصاحبه و استخدام، نحوه مدیریت پرسنل، موارد انگیزشی و یا تنبیهی در این مبحث جای می گیرد. در واقع یکی از پایه های موفقیت یک سازمان منابع انسانی است که به دلیل اهمیت این موضوع رشته دانشگاهی با عنوان مدیریت منابع انسانی در تمام دانشگاه های معتبر تعریف شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید