مسیر سبز
مسیر سبز

منوی افطار چندصدهزار تومانی برج میلاد مشرق: برج میلاد این

منوی افطار چندصدهزار تومانی برج میلاد 
 مشرق: برج میلاد این

منوی افطار چندصدهزار تومانی برج میلاد
مشرق: برج میلاد این روزها منو ویژه افطار دارد. نان و پنیر و آش 15 هزار تومان، 25 گرم خاویار برای باز شدن اشتها 150 هزار تومان و....!
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید