هر روز!
هر روز!

مهارت تصمیم گیری اما گاه تصمیم گیری در

مهارت تصمیم گیری 
 
 
 اما گاه تصمیم گیری در

مهارت تصمیم گیری


اما گاه تصمیم گیری در مورد برخی از مسائل کار سادهای نیست و به بررسی بیشتری نیاز دارد. زیرا  آن تصمیم در زندگی آینده افراد نیز پیآمدهای بسیاری دارد. یکی از این مسائل، تصمیم گیری برای ازدواج با یک فرد خاص است.
 
انواع تصمیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید