هر روز!
هر روز!

مهارت های مدیریتی لازم در زمان بحران : مهارت های

مهارت های مدیریتی لازم در زمان بحران : مهارت های

مهارت های مدیریتی لازم در زمان بحران
: مهارت های مدیریتی لازم در زمان بحران
برای اینکه در شرایط بحرانی مدیری قوی باشیم، مهم است تا توانایی ها و مهارت های مدیریتی خوبی داشته باشیم. در ادامه به برخی از این توانایی ها اشاره شده است.


به گزارش : اعتبار و توانایی

داشتن اعتبار و توانایی برای رهبریت یک بحران ضروری است. یک مدیر بحران، باقدرت صحبت کرده و به دیگران احساس امنیت و اعتماد به دانش، قضاوت و توانایی هایش می دهد. به همین منظور، در شرایط بحرانی مدیر باید بتواند با قدرت درباره ی جزئیات فرمان دهد.


آرامش

در شرایط بحرانی، بسیار ضروری است که مدیر این توانایی را داشته باشد که همیشه خونسردی خود را حفظ کرده و آرام بماند. مدیران موفق هیچ گاه خونسردی خود را از دست نمی دهند، زیرا این کار ممکن است موجب هرج ومرج بیشتر شده و اثر منفی روی واکنش های دیگران داشته باشد. اعتماد به نفس بسیار مهم است. مدیران باید از احساسات شخصی مانند ترس و نگرانی هایی که ممکن است دارا باشند دوری کنند. مهارت های مدیریت استرس، برای هر مدیر موفقی حیاتی می باشند.


ارتباطات

ارتباطات قوی در شرایط بحرانی امری بسیار ضروری برای یک رهبر خوب است. مدیران خوب باید ارتباطات باز و راحتی با دیگران دارا باشند. برای مدیران لازم است تا مهارت های شنیداری قوی داشته و فعالانه به گفته های دیگران گوش دهند، حتی اگر صحبت آنها درباره ی ایده های شخصی و یا هر نگرانی دیگری است که آن ها دارند.


آماده سازی

آمادگی و قاطعیت در شرایط بحرانی برای مدیران ضروری است. بحران عموماً فاقد هشدار ضربه می زند. مدیران باید بتوانند تصمیماتی سریع و قاطعانه که اثری مهم بر همه ی افراد درگیر در آن را دارد بگیرند. آن ها باید بتوانند فاقد داشتن زمان زیاد، کار را انجام دهند. مدیران باید همیشه آماده باشند و بدانند که هر کاری که می کنند عواقبی داشته و دیگران همیشه نظاره گر آن ها هستند.


تمرکز

در شرایط بحران، هرج ومرج و وحشت به راحتی گسترش یافته و افراد به راحتی فراموش می کنند که چه کاری باید انجام دهند. مدیران این توانایی را دارند که تمرکز را روی هدف اصلی بازگردانند. مدیران باید به بقیه افراد یادآوری کنند تا به شرایط اصلی فکر کرده و فقط به بحران موجود توجه نداشته باشند.


آگاهی

برای مدیریت موفق شرایط بحرانی، مدیران باید نسبت به تمامی نقاط مثبت و منفی افراد درگیر، آگاهی و درک دارا باشند.آن ها باید افرادی که با آن ها کار می کنند را به همراه مهارت های شخصی آنان بشناسند. این امر برای حل مشکلات بحرانی ضروری است. وقتی مسئله ی بزرگی اتفاق می افتد، آن ها باید بدانند که این موضوع به چه کسی مرتبط بوده و با چه کسی باید تماس بگیرند.


wiki.۵۰۴۰.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید