هر روز!
هر روز!

مواظب افکارتان باشید (داستانک) مواظب افکارتان باشید (داستانک) : مواظب

مواظب افکارتان باشید (داستانک) مواظب افکارتان باشید (داستانک) : مواظب

مواظب افکارتان باشید (داستانک)
مواظب افکارتان باشید (داستانک) : مواظب افکارتان باشید (داستانک)
: مواظب افکارتان باشید (داستانک)
:  
مردی شبی را در خانه ای روستایی می گذراند. پنجره های اتاق باز نمی شد. نیمه شب احساس خفگی کرد و در تاریکی به سوی پنجره رفت اما نمی توانست آن را باز کند. با مشت به شیشه پنجره کوبید، هجوم هوای تازه را احساس کرد، و سراسر شب را راحت خوابید. صبح روز بعد فهمید که شیشه کمد کتابخانه را شکسته است و همه شب، پنجره بسته بوده است! او تنها با فکر اکسیژن، اکسیژن لازم را به خود رسانده بود!
به گزارش : افکارتان زندگی شما را می سازند؛ مواظب افکارتان باشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید