هر روز!
هر روز!

موانع استجابت دعا(دعا در قرآن) : موانع استجابت دعا(دعا در

موانع استجابت دعا(دعا در قرآن) : موانع استجابت دعا(دعا در

موانع استجابت دعا(دعا در قرآن)
: موانع استجابت دعا(دعا در قرآن)

: بر بال اشتیاق در شماره قبل «انواع اجابت دعا» مورد بررسی قرار گرفت و در مقاله حاضر به «موانع استجابت » می پردازیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید