مکان یار
مکان یار

موزه همدان (موزه هگمتانه همدان) آدرس: ایران - همدان - همدان

موزه همدان (موزه هگمتانه همدان) آدرس: ایران - همدان - همدان

موزه همدان (موزه هگمتانه همدان)
آدرس: ایران - همدان - همدان میدان هفت تیر

این موزه در شرق تپه هگمتانه و در کنار گودال معروف فرانسوی ها قرار دارد. ساختمان موزه که قبلا به مدرسه پرورش معروف بوده ، با تعمیرات و تغییراتی به موزه تبدیل شده است. در این موزه بخش اختصاصی استانی وجود دارد که به نمایش کشفیات هگمتانه اختصاص دارد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید