مطالب جالب!
مطالب جالب!

موفقیت یعنی…. موفقیت یعنی از ناممكن ها، ممكن ساختن.

موفقیت یعنی…. 
 موفقیت یعنی از ناممكن ها، ممكن ساختن.

موفقیت یعنی…..
موفقیت یعنی از ناممكن ها، ممكن ساختن.
موفقیت یعنی همیشه جانب حق را نگاه داشتن.
موفقیت یعنی با آرامش زیستن.
موفقیت یعنی ناكامی ها را جدی نگرفتن.
موفقیت یعنی از تجارب انسان های موفق درس گرفتن.
موفقیت یعنی اشتباه را پذیرفتن و تكرار نكردن آن.
موفقیت یعنی با شرایط مخلف خود را وفق دادن.
موفقیت یعنی تكیه گاه بودن برای دیگران.
موفقیت یعنی قدردان بودن.
موفقیت یعنی خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها.
موفقیت یعنی خندیدن به آنچه دیگران مشكل می پندارند.
موفقیت یعنی توانایی دوست داشتن.
موفقیت یعنی عاشق زندگی بودن.
موفقیت یعنی صبور بودن.
موفقیت یعنی حفظ خونسردی در شرایط دشوار.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید