مطالب جالب!
مطالب جالب!

موهای خود را چگونه می بندید؟ سنجاق سر باید صاف،

موهای خود را چگونه می بندید؟ 
 سنجاق سر باید صاف،

موهای خود را چگونه می بندید؟
سنجاق سر باید صاف، نرم و دارای نوک گرد باشد. تل سر از نوع لاستیک کشی ممنوع است. قسمتی از تل سر که در تماس مستقیم با موها است بایستی نرم و اسفنجی باشد تا حداقل کشش به موها وارد شده و در ضمن خود تل هم تا حد امکان شل بسته شود.
بهتر است محل استقرار تل و سنجاق سر در بین موهای سر بطور مرتب عوض شود تا یک مکان خاص همیشه دچارآسیب به موها نگردد. محکم بستن  موها با تل  یا کش سر در طولانی مدت موجب عقب رفتن خط موی جلوی سر و لذا بلندشدن پیشانی می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید