ابوالفضل فتحی آزاد
مو قشنگمو قشنگ
ابوالفضل فتحی آزاد

ميـــم مثــه مــــــادر مادري کــــــه داره ميــره ميـم مثــــه مـــادر،

 لینک
ميـــم مثــه مــــــادر مادري کــــــه داره ميــره ميـم مثــــه مـــادر،

.
ميـــم مثــه مــــــادر مادري کــــــه داره ميــره
ميـم مثــــه مـــادر، ديگه از زنــــــــدگي سيره
رو لبام قشـــــــنگترين زمزمه ايي
مادر ســـــيـنـــه زنا فاطـــــمـه ايي

ميـــــم مثـــه محـکم خوردن در، مـــادرم مُرد
ميم مثـه مــحسن، غنــــچه اي که ديگه پژمرد
برا گريـــــه بهتـرين بهــــــونه ايي
مادر ســـــيـنـــه زنا فاطـــــمـه ايي

مـيــــم مثـه مادر، با هـــــمون صورت نيــــلي
ميم مثـه مادر، مـــــادري که خــــورده ســيلي
روضه خون شبـــــاي علقـــــمه ايي
مادر ســـــيـنـــه زنا فاطـــــمـه ايي

ميم مثـــه مادر، سينـــه و دَر، ميـخ و مــسمار
ميم مثـه مادر، که ميــگيره دســــت به ديوار
قبر خاکيــــت نداره نشــــونه ايـي
مادر ســـــيـنـــه زنا فاطـــــمـه ايي
.
ميم مثله مادر - ياس کبود - عبدالرضا هلالي
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید