مکان یار
مکان یار

میدان شهدا تبریز آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز تبریز

میدان شهدا تبریز آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز تبریز

میدان شهدا تبریز
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز تبریز میدان شهدا

این میدان، یکی از میادین زیبای شهر تبریزه که مجسمه های سرداران آذربایجان را در آن قرار دادن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید