مطالب جالب!
مطالب جالب!

می نویسم دل نوشته هایم را برای تو و اگر

می نویسم دل نوشته هایم را برای تو 
 و اگر

می نویسم دل نوشته هایم را برای تو
و اگر تمامی شادی هایم، در اشک های تو گره خورد :
تو بدان که بی تو نه تحمل گذر ثانیه ها باقیست و نه رنگ و رمقی برای خوشی.
 
می نویسم تا بدانی…
اگر روزی لحظه ها سپری شد و روزگار خاموشی و فراموشی گرفت،
واگر روزی دست تقدیر، عاشقان را از هم جدا کرد :
تو بدان که من، نه توانم که تو را به فراموشی سپرم و نه گذارم که تقدیر رشتۀ احساس
تو را از من جدا کند.
 
می نویسم تا بدانی…
اگر روزی زندگی، وسعت آرامش دنیا را درهم شکند،
و اگر خاطره ها در دل خاک محو شوند:
تو بدان که من، با تو آرامشی خواهم ساخت به بلندای افق، تا در آن خاطره هایت نقش
بندد و زندانیش کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید