مطالب جالب!
مطالب جالب!

نامم را پاک کردی… نامم را پاک کردی… یادم را

نامم را پاک کردی… 
 نامم را پاک کردی… یادم را

نامم را پاک کردی…
نامم را پاک کردی… یادم را چه میکنی؟ یادم را پاک کنی… عشقم را چه میکنی؟ اصلا همه را پاک کن هر آنچه از من داری از من که چیزی کم نمیشود… فقط بگو با وجدانت چه میکنی؟ نکند آن را هم پاک کرده ای؟ نــــــــــــه ! شدنی نیست… نمیتوانی آنچه که نداشتی را پاک کنی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید