هر روز!
هر روز!

نحوه بافت تونیک زنانه : نحوه بافت تونیک زنانه

نحوه بافت تونیک زنانه : نحوه بافت تونیک زنانه

نحوه بافت تونیک زنانه
: نحوه بافت تونیک زنانه
: نحوه بافت تونیک زنانه ,آموزش بافت این تونیک زنانه به همراه الگو و راهنمای الگو در ادامه مطلب
 
به گزارش : *سایزها: *XXL-XL-L-M-S
*وسایل مورد نیاز* * کاموا 400-500-600-700-800 گرم * میل شماره 5 * میل شماره 5.5
 
کاموا باید به گونه ای باشد که 18 دونه در 22 رج با کشباف سه تا زیر، سه تارو و میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد. * *
 
*نحوه بافت قسمت پشت*** ابتدا 86-98-104-116-122 دونه با میل شماره 5 سربیاندازید. رج اول را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، تا یک دونه مانده به انتهای رج کشباف سه تا زیر، سه تا رو ببافید و دونه آخر را ابری ببافید. با بافت کشباف ادامه دهید تا اندازه 7.5-10-10-12.5-12.5 سانتیمتر شود.
 
 
رج آخر بایداز پشت کار باشد. بعد بافت را با میل شماره 5.5 به شرح زیر از روی کار ادامه دهید: تمام دونه ها را به زیر ببافید و همزمان در این رج 5-2-5-3-4دونه اضافه کنید. (تعداد دانه ها -100-109-119-126) رج بعد را از پشت کاربه اینصورت ببافید: دونه اول به ابری، 6-6-10-6-8 دونه مطابق chart Aببافید، 0-1-0-0-1 دونه به زیر ببافید.
 
 
یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، 1-2-2-2-2 دونه به رو ببافید، 18-20-20-30-30 دونه مطابق chart Bببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، 3-3-4-3-4 دونه به زیر، یکدونه را نبافته به میل راست بگیرید، 1-2-2-2-2 دونه به رو، 24 دونه بعدمطابق chart C ببافید، 1-2-2-2- دونه به رو، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، 3-3-4-3-4 دونه به زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید،
 
1-2-2-2-2 دونه به رو، 18-20-20-30-30 دونه مطابق chart B ببافید، یک دونهرا نبافته به میل راست بگیرید، یک دونه به رو، 6-6-10-6-8 دونه مطابق chart A ببافید، دونه آخر را نیز ابری ببافید.
 
همینطور بافت را ادامه دهید منتهادونه هایی که در رجهای پشت نبافته گرفته میشد در رجهای رو ببافید، تااندازه 49-50-50-51.5-51.5 سانتیمتر شود، رج آخر باید از پشت کار باشد.
 
رج بعد (روی کار): 6-7-10-11-11 دونه ابتدای دو رج بعد را برای زیربغل کورکنید. (تعداد دانه ها 79-86-89-97-104) همینطور بافت را ادامه دهید تااندازه از زیربغل 16.5-17.5-20-21.5-22.5 سانتیمتر شود، رج آخر باید از پشتکار باشد. قبل و بعد از 7-6-9-9-10 دونه وسط رج علامت بگذارید.
 
رج بعد (روی کار): تا علامت اول مطابق قبل ببافید، 7-6-9-9-10 دونه وسط رابه نخ بیاندازید، به دونه های بعد از علامت دوم کاموای دیگر وصل کنید و تاانتهای رج ببافید. موقع بافت هر تکه در کنار دونه های وسط 6-7-6-6-9 دونه یکبار کور کنید، سپس سه دونه 3-4-3-3-3 بار کور کنید بعد هم دو دونه 4-3-3-4-3بار کورکنید.
 
دونه های باقیمانده برای هر سرشانه 13-15-19-21-23خواهد بود. وقتی اندازه از زیر بغل 24-25-25.5-29-30 سانتیمتر شد، تمام دونه ها را کور کنید.
*نحوه بافت قسمت جلو* همانند قسمت پشت سربیاندازید و شروع به بافت کنید تا اندازه 40.5-43-40-41.5-42.5 سانتیمتر شود، رج آخر باید از پشت کار باشد. حال قبل و بعد از 1-2-1-1-2 دونه وسط علامت بگذارید.
 
رج بعد (روی کار): تا علامت اول ببافید، به بقیه دونه ها کاموای دیگری وصل کنید، دو تا یکی 0-1-0-0-1 بار، حال دونه ایجاد شده از دو تا یکی و در سایرسایزها دونه بین دو علامت را به نخ بیاندازید و تا انتهای رج ببافید.
 
سپس یک رج در میان در کنار دونه وسط به شرح زیر کور کنید: یک دونه 12-11-6-4-4بار، سپس یک دونه از هر سه رج 14-16-19-23-24 بار همزمان ایجاد زیربغلها راهمانند پشت فراموش نکنید. وقتی قسمت جلو هم اندازه پشت شد، کور کنید.
 
*نحوه بافت آستین راست* با میلهای بزرگتر، 37-39-42-40-42 دونه سربیاندازید. رج اول از پشت کارخواهد بود: دونه اول ابری، 3-3-4-3-4 دونه به زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، 1-2-2-2-2 دونه به رو، 24 دونه بعد مطابق chart C،
 
1-2-2-2-2 دونه به رو، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، 3-3-4-3-4دونه به زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، 1-1-2-2-2 دونه به رو.بافت را ادامه دهید تا اندازه 47.5-50-54-57.5-60 سانتیمتر شود، رج آخرباید از پشت کار باشد. در رج بعد تمام دونه ها را کور کنید.
 
حال از بلندی تکه بافته شده با میل کوچکتر 86-90-94-102-106 دونه بردارید وبه زیر ببافید و بعد بافت را به شرح زیر ادامه دهید:
رج اول (پشت کار): *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا دو دونهمانده به انتهای رج تکرار کنید و دو دونه آخر را به رو ببافید. کشباف را بهاندازه 7.5-7.5-7.5-9-9 سانتیمتر ببافید بعد کور کنید.
 
*نحوه بافت آستین چپ* با میلهای بزرگتر 37-39-42-40-42 دونه سربیاندازید. رج اول را از پشت کاربه اینصورت ببافید: یکی رو، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید 3-3-4-3-4 دونه به زیر ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید،
 
1-2-2-2-2 دونه به رو، 24 دونه مطابق chart C ببافید، 1-2-2-2-2 دونه بهرو، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، 3-3-4-3-4 دونه به زیر،
 
1-1-2-2-2 دونه به رو، بعد بافت را همانند آستین راست ادامه دهید.بعد درز سرشانه ها و آستینها را بدوزید، سپس آستینها را به محلشان وصل نمائید و درز بغل تونیک را بدوزید.
 
با روی کار و میل شماره 5 و شروع از سرشانه راست، 46-50-50-50-46 دونه ازیقه پشت بردارید و به زیر ببافید، (شامل دونه های توی نخ نیز میشود) بعد
 
60-68-72-76-76 دونه از محل یقه جلو چپ راست بردارید و به

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید