هر روز!
هر روز!

نحوه دوخت شلوار حاملگی نحوه دوخت شلوار حاملگی نحوه

نحوه دوخت شلوار حاملگی نحوه دوخت شلوار حاملگی نحوه

نحوه دوخت شلوار حاملگی
نحوه دوخت شلوار حاملگی نحوه دوخت شلوار حاملگی: الگوی شلوار را با توجه به اندازه‌های خانم باردار رسم کنید بدون ایجاد پنس یعنی در جلو و پشت پنس‌ها بسته نشود. الگوی اولیه شلوار در سایت موجود می باشد. قسمت‌ هاشور خورده را جدا کنید. از قسمت( (ـ) خط چین و …) کاربن شود. روی خط A-B دکمه دوخته با فواصل کم، روی خط C-D شلوار جا دکمه دوخته می‌شود. که در فواصل ماههای بارداری محل دکمه‌ها را تغییر دهید.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید