هر روز!
هر روز!

نشانه های جامعه مبتلا به فتنه فتنه عبارت است

نشانه های جامعه مبتلا به فتنه 
 فتنه عبارت است

نشانه های جامعه مبتلا به فتنه
فتنه عبارت است از ظهور حالت بی ثباتی اندیشه و دل آشفتگی و هرج و مرج در جامعه اسلامی ، فساد روابط اجتماعی ، امتزاج و آمیختگی حق با باطل و حلال با حرام ، گسترش ظلمت جهالت و اطفاء نور بصیرت و فسخ و دگرگونی حقیقت و در نتیجه قرار گرفتن حق در هاله‌ای از ابهام و گمراهی مسلمین و گرفتن باطل به جای حق به سبب مشتبه شدن امور.


گاهی آدمی بر سر دوراهی قرار می‌گیرد نمی‌داند کدام راه او را به مقصد نهایی‌اش می‌رساند. و یا اجازه دهید این‌گونه آغاز کنم ،آیا برای شما اتف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید