هر روز!
هر روز!

نفوذ سپاه به مراکز ارتش آمریکا, به گزارش شریان نیوز،سردار

نفوذ سپاه به مراکز ارتش آمریکا,
به گزارش شریان نیوز،سردار حاجی زاده گفت: ما به مراکز ارتش آمریکا اشراف داشتیم، می دیدیم در طول این چند سال چه کرده اند؛ می دیدم کجا را می بینند؛ کجا را می زنند؛ از کنار چه چیزهایی عبور می کنند و چگونه از داعش حمایت می کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید