مسیر سبز
مسیر سبز

نقدینگی از مرز 700 هزار میلیارد عبور می‌کند؟ خبرآنلاین: بررسی

نقدینگی از مرز 700 هزار میلیارد عبور می‌کند؟ 
 خبرآنلاین: بررسی

نقدینگی از مرز 700 هزار میلیارد عبور می‌کند؟
خبرآنلاین: بررسی ها نشان می دهد میزان چک های برگشتی، بدهی های بخش غیردولتی به بانک ها و همچنین نقدینگی طی یک سال و نیم آینده افزایش قابل توجهی را تجربه می کند. در حال حاضر دولت تمرکز خود را برای کنترل حجم نقدینگی قرار داده است.

در صورتی که روند رشد نقدینگی متوقف شود، احتمال کنترل تورم نیز جدی تر می شود. مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور نیز مدتی قبل در ماهنامه مهرنامه مقاله ای را منتشر کرد که نشان می داد ایده اصلی دولت برای رشد نقدینگی، کنترل افزایش نقدینگی است. به تازگی ماهنامه اقتصاد ایران نیز گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد با تداوم  روند موجود در اقتصاد ایران، میزان نقدینگی تا پایان سال 94 از مرز 700 هزار میلیارد تومان فراتر می رود.

بررسی ها تایید می کنند دولت حداقل تا پایان سال 94 موفق به کنترل سرعت رشد نقدینگی می شود. این اتفاق هم در شرایطی رخ می دهد که تا یکسال قبل روند رشد نقدینگی رکوردهای تاریخی را ثبت کرده بود. سرعت رشد نقدینگی در سال 91 به رقم 29 درصد رسیده بود. همین جریان نیز منجر به ایجاد تورم 41 درصدی در اقتصاد ایران شد. همین گزارش تایید می کند در دوره زمانی که نقدینگی افزایش می یافت، ارائه تهسیلات به بنگاه های تولیدی با کندی پیش می رفت. برهمین اساس تولید دچار بحران تامین منابع شده بود.

از سوی دیگر گزارش های پژوهشکده پولی و بانکی هم تایید می کند که دریافت تهسیلات برای نهادهای تولیدی در همین دوره زمانی به شدت دشوار شده بود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید