هر روز!
هر روز!

نقشه رگ های بدن انسان نقشه رگ های بدن انسان

نقشه رگ های بدن انسان نقشه رگ های بدن انسان

نقشه رگ های بدن انسان
نقشه رگ های بدن انسان : نقشه رگ های بدن انسان
: نقشه رگ های بدن انسان
: نقشه ی رگ های بدن انسان
به گزارش : بیشتر بدن انسان از رگ های میکروسکوپی تشکیل شده است. هر چند که طول این رگ ها کم است ولی تعداد بسیار زیادی از آن ها وجود دارد. حدود ۴۰ میلیارد رگ در بدن انسان وجود دارد. بدن یک انسان بالغ حدود ۱۶۰ هزار کیلومتر رگ خونی دارد که اگر کنار هم قرار گیرند ۴ بار کره ی زمین را دور می زنند. مساحت سطح داخلی رگ ها و مویرگ های انسان بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع است که بزرگ تر از سه زمین تنیس می باشد.
مرجع:
if you were to stretch all the body’s blood vessels end to end, how many
Spatial and temporal dynamics of the endothelium

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید