مطالب جالب!
مطالب جالب!

نماز وارده در ماه مبارک رمضان چگونه است؟ * نماز

نماز وارده در ماه مبارک رمضان چگونه است؟ 
 * نماز

نماز وارده در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
* نماز شب دوم, چهار ركعت, در هر ركعت بعد از حمد بیست بار انا انزلناه.
* نماز شب سوم, ده ركعت, در هر ركعت حمد و پنجاه بار توحید.
* نماز شب چهارم,هشت ركعت, در هر ركعت بحمدبو بیست مرتبه انا انزلناه.
* نماز شب پنجم,دو ركعت در هر ركعت حمد و پنجاه بار توحید و بعد از سلام,صد مرتبه اللهم صل على محمد و آل محمد.
* نماز شب ششم, چهار ركعت, در هر ركعت حمد و سوره تبارك الذى بیده الملك.
* نماز شب هفتم,چهار ركعت, در هر ركعت حمد و سیزده مرتبه انا انزلناه.
* نماز شب هشتم, دو ركعت, در هر ركعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سبحان الله.
* نماز شب نهم,شش ركعت, میان نماز شام و خفتن, در هر ركعت حمد و هفت مرتبه آیه الكرسى و پس از آن پنجاه مرتبه اللهم صل على محمد و آل محمد.
* نماز شب دهم,بیست ركعت, در هر ركعت حمد و سى مرتبه توحید.
* نمازشب یازدهم, دو ركعت,در هر ركعت حمد و بیست بار انااعطیناك الكوثر.
* نماز شب دوازدهم,هشت ركعت, در هر ركعت حمد و سى مرتبه انا انزلناه.
* نماز شب سیزدهم,چهار ركعت, در هر ركعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید.
* نماز شب چهاردهم,شش ركعت, در هر ركعت حمد و سى مرتبه اذا زلزلت.
* نماز شب پانزدهم,چهار ركعت, در دو ركعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو ركعت دیگر پنجاه مرتبه توحید.
* نماز شب شانزدهم,دوازده ركعت, در هر ركعت حمد و دوازده مرتبه الهیكم التكاثر.
* نماز شب هفدهم, دو ركعت, در ركعت اول حمد و هر سوره كه خواهد و در ركعت دوم حمد و صد بار توحید و بعد از سلام صد مرتبه لا اله الا الله.
* نماز شب هجدهم,چهار ركعت, در هر ركعت حمد و بیست و پنج بار انا اعطیناك الكوثر.
* نماز شب نوزدهم, پنجاه ركعت حمد و پنجاه مرتبه اذا زلزلت. و گویا مراد آن باشد كه در هر ركعت یك بار بخواند زیرا در یك شب دو هزار و پانصد بار اذا زلزلت خواندن دشوار است.
* نماز شب بیستم و بیست و یكم و بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و چهارم, در هر یك هشت ركعت به هر سوره اى كه میسر شود.
* نماز شب بیست و پنجم,هشت ركعت, در هر ركعت حمد و ده بار توحید.
* نماز شب بیست و ششم,هشت ركعت, در هر ركعت حمد و صد بار توحید.
* نماز شب بیست و هفتم,چهار ركعت, در هر ركعت حمد و تبارك الذى بیده الملك. و اگر نتوانست بیست مرتبه توحید.
* نماز بیست و هشتم,شش ركعت, در هر ركعت حمد و صد مرتبه آیه الكرسى وصد مرتبه توحید و صد مرتبه كوثر و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد.
نماز شب بیست و هشتم موافق آنچه من یافتم بدین صورت است دقت کنید:
شش ركعت نماز كند به فاتحه الكتاب و ده مرتبه با آیه الكرسى و ده مرتبه كوثر و ده مرتبه قل هو الله احد و صد مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر ـ صلى الله علیه و آله و سلم ـ صلوات بفرستد.
* نماز بیست و نهم, دو ركعت, درهر ركعت حمد و بیست مرتبه توحید.
* نماز سى ام, دوازده ركعت, در هر ركعت حمد و بیست مرتبه توحید و در پایان صد بار صلوات بر محمد و آل محمد, و این نمازها همین طور كه گفته شد, هر دو ركعت یك سلام دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید