مطالب جالب!
مطالب جالب!

نمیدانم زندگی چیست؟ پرسید : به خاطر کی زنده

نمیدانم زندگی چیست؟ 
 پرسید : به خاطر کی زنده

نمیدانم زندگی چیست؟
 پرسید : به خاطر کی زنده هستی؟ با اینکه دوست داشتم با تمام وجود داد بزنم به خاطر تو… گفتم به خاطر هیچ کس پرسید : پس به خاطر چی زنده هستی؟ با اینکه دلم می خواست داد بزنم به خاطر دل تو… گفتم بخاطر هیچ چیز پرسیدم : تو بخاطر چی زنده هستی؟ در حالیکه اشک توی چشماش جمع شده بود گفت:بخاطر کسی که بخاطر هیچ چیز زندست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید