هر روز!
هر روز!

هجوم اسکندر، نگاهی گذرا به دو هجوم ::هجوم اسکندر ، حمله

هجوم اسکندر، نگاهی گذرا به دو هجوم ::هجوم اسکندر ، حمله تازیان::
در این بخش از سایت مطالبی درمورد هجوم اسکندر را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 
به نقل از : قصد آن نیست که دو هجوم تاریخی را مقایسه کنیم. زیرا دشمن را نمی توان با دشمن سنجید. چون حاصل کار هر دو در این واژه نهفته است و از این رهگذر هر کاری کرده باشد از سر دشمنی بوده است. اما در یک نظر، میتوان حاصل دشمنی و هجوم آنها را در تاثیر فرهنگی آن دید. بزرگترین لطمه و زیان در این حوادث، تاثیر و تسلط روح و اندیشه مهاجم است در فرهنگ قوم مغلوب.
هجوم اسکندر، نگاهی گذرا به دو هجوم ::هجوم اسکندر ، حمله تازیان::
هجوم اسکندر
ایرانیان مردمی بودند که حتی در جنگ ها و به هنگام پیروزی، بر شکست خوردگان به دیده احترام و بخشش می نگریستند. و هرچه بوده همواره بر پایه اعتقاد و اندیشه خویش می ماندند. گواه این مدعا تاریخ نویسانی هستند که همواره ایرانیان را بابت فرهنگ و رفتار کرداری خوبشان تمجید می کرده اند. غیر از خشایارشاه که رفتاری ناپسند با آتنی ها پیشه کرد و بازتاب آن، حمله و انتقام اسکندر مقدونی بود. اصل دیگری که نین ما بدان معتقد بودند، نیروی رزمی و مادی و نظامی و اقتصادی بود تا بتوانند از سرزمین خود پاسداری کنند. این اندیشه از نامه خسروپرویز به شیرویه پیداست. زمانی که شیرویه در یک فرصت برعلیه پدر کودتا کرد و پدر را در زندان انداخت، از جمله دلایل خود در این کار را سخت گیری پدرش در گرفتن مالیات از مردم دانست.
به گزارش : خسروپرویز از این اتهام برآشفت و در زندان برای او نوشت: ” پس بدان ای نادان که کشور، پس از یاری خداوند با مال و سپاه نگاه داشته می شود. بویژه کشور ایران که از هر سو، دشمنان آنرا احاطه کرده اند.” اما چگونه این دو هجوم چگونه اتفاق افتاد؟ تاریخ در این باره قاطع و یکدست نیست. اما …. 
 
 
 هجوم اسکندر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید