هر روز!
هر روز!

هرچه میخواهد دل مستت بگو هرچه میخواهد دل مستت بگو

هرچه میخواهد دل مستت بگو هرچه میخواهد دل مستت بگو

هرچه میخواهد دل مستت بگو
هرچه میخواهد دل مستت بگو - : هرچه میخواهد دل مستت بگو
: هرچه میخواهد دل مستت بگو
: در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باشید…هرگز به دیواری که تازه رنگ شده تکیه نباید کرد…به گزارش : مانند شیشه شکستنـــــم آسان بـــود . . . ولی دیگـــر به مــن دست نزن این بار زخمی ات خواهم کرد …دوست داشتن یعنــــی:
اونی که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کنی
هربار میـــــــگه این دفعه آخـــــریه که می بخشــــــمت و بازم با اخـــــم میاد توی بغــــــلت…


وقتی که یک پسره ۱۸ ساله با یک ماشین مدل بالا (مال بابایی) میشه مرد رویاها…
ما همون نامرد باشیم بهتره


گونه هایت خیس اســـت . . .
باز با این رفیق نابابـــــت . . نامش چه بود ؟
هان ! باران . . .
باز با “باران ” قدم زدی ؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . .
همدم خوبی نیست برای درد ها . . .
فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکنــــــد . . .


هــــیـــــچــــ وقــــــت زنــدگــی نکـردم
فــقــط نــفــس کـشــیدم … آن هم به ” زور”


کاش تو تقویم روز نامرد هم داشتیم که بشه به بعضیا تبریک گفت


به بعضی ها شیر “ســـگ” هم بدهند باز هم “گــــرگــ” صفت هـســتـنـد چـــــــــقدر زیاد هستند این بعضی هــا


دلت که گرفته باشد با صدای ترانه که هیچ
با صدای دست فروش سر کوچه هم گریه میکنی!
پس قدر آنهایی را بدان که در زندگیت نقش دارند
نه آنهایی که برایت نقش بازی میکنند…


فکر میکردم تو هـمـدردی ولی نه… تو “هـــــم” دردی


ماهیان شهرما از کوسه هم وحشی ترند.
بره های این حوالی گرگ راهم میدرند.
خنجری برقلب بیمارم زدند.
بی گناه بودم ولی دارم زدند.
زنده های شهر ما آبروی مرده هارم میبرند.
عشق یعنی هواشو داشته باشی حتی زمانی که ازش دلخوری


از هـمـه خـسـتـه شـدم … رفــتــم کـه رفــتــم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید