ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

هرکه فرهاد شود در ره عشق همه کس در نظرش

هرکه فرهاد شود در ره عشق همه کس در نظرش

هرکه فرهاد شود در ره عشق
همه کس در نظرش شیرین است
تهمت کفر به عاشق نزنید
عاشقی پاکترین آیین است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید