هر روز!
هر روز!

هنر شک بافی هنر شک بافی : هنر شک بافی

هنر شک بافی 
 هنر شک بافی : هنر شک بافی

هنر شک بافی
هنر شک بافی : هنر شک بافی
: هنر شک بافی
یران :شک بافی یکی از هنرهای دستی استان هرمزگان است.
بنا به گزارش : این هنر بوسیله نوعی هاون چوبی که جوغن نام دارد و چند قرقره ی مخصوص که به قالب معروف است و یک بالش کوچک پارچه یی انجام میشود و نحوه کار به این صورت است که بالش را روی جوغن گذاشته و بر روی آن الیاف نخ دارای روکش فلزی و نوار خوسی را که به دور قرقره های قالب پیچیده شده است با کمک دست میبافند.
شک به نسبت نیاز مصرف کننده از ۶ میلی متر تا ۵ سانتی متر پهنا دارد و به همین جهت نیز با توجه به تفاوت عرضش به اسامی مختلفی مانند زری یک فضله، (فصل) زری دو فضله، زری سه فضله، شک ، عین القمری، کله قندی، لب بله یی ، گل اشرفی ساده ، سن المشار، قبر عاشقون، دال دالی ، غولی ، ده قالبه، مط ابق المسک، خاتم بندی، عامل گردان، صحن پیاله ، قیچی لوزی ، مرافعی، غولی نغولی ، مصنع چپری، کله کجی، گل اشرفی کله قندی و… نامیده میشود که باریک ترین شک ، زری یک فضله و پهنترین شک ، مرافعی نام دارد و از آن برای تزئین لبه ی آستین، دور یقه، پیش سینه و لبه ی دامن لباسهای زنانه و نیز اطراف مقنعه و سجاده استفاده می شود.
از مراکز مشهور بافت شک بافی شهرستان رودان از استان هرمزگان است.


پهنترین شک ، مرافعی نام دارد.
منبع:seeiran.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید