مطالب جالب!
مطالب جالب!

هنوز دامنه دارد این شعر زیبا درد دامنه دارد

هنوز دامنه دارد این شعر زیبا 
 درد 
 دامنه دارد

هنوز دامنه دارد این شعر زیبا
درد
دامنه دارد
شروع شاخه ی ادراک
طنین نام نخستین
تکان شانه ی خاک
و طعم میوه ی ممنوع
که تا تنفس سنگ
ادامه خواهد داشت
 
و درد
هنوز دامنه دارد ….

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید