مطالب جالب!
مطالب جالب!

هیچ رنجی بدون گنج نبود اگر مرگ نبود؛ همه کافر

هیچ رنجی بدون گنج نبود 
 اگر مرگ نبود؛
 همه کافر

هیچ رنجی بدون گنج نبود
اگر مرگ نبود؛ همه کافر بودند ؛ و زندگی بی ارزشترین کالا بود ترس نبود ؛ زیبایی نبود ؛ و خوبی هم شاید
اگر عشق نبود؛ به کدامین بهانه میگریستیم ومیخندیدیم؟ کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟ و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب میاوردیم؟ آری بی گمان پیش از اینها مرده بودیم….

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید