هر روز!
هر روز!

وادی السلام و صحرای برهوت : وادی السلام و صحرای

وادی السلام و صحرای برهوت : وادی السلام و صحرای

وادی السلام و صحرای برهوت
: وادی السلام و صحرای برهوت
بعد از مرگ انسان چه اتفاقی خواهد افتاد صحرای برهوت کجاست وادی السلام  کجاست گفته می شود بعد از مرگ بعضی ارواح در برهوت هستند و بعضی در وادی السلام که در نجف در پشت شهر کوفه واقع شده، هستند در این زمینه روایات زیادی داریم خصوصا، اشاره می کند که بهشت برزخی ارواح مومنین وادی السلام است.
 
به گزارش : برزخ به لحاظ زمانی و مکانی تابع دنیاست منتها در باطن و ملکوت دنیاست. اگر بخواهیم مظهر بهشت برزخی را مجسم بکنیم باید وادی السلام را بینیم و اگر بخواهیم مظهر جهنم برزخی را ملاحظه کنیم باید برهوت را ببینیم.
 
اینکه در روایات آمده که از این وادی عبور نمی کنند مگر مارهای سمی و …  شاید علت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید