هر روز!
هر روز!

ویژگی های سی گانه دوستی مطلوب از استاد سریع القلم

ویژگی های سی گانه دوستی مطلوب از استاد سریع القلم

ویژگی های سی گانه دوستی مطلوب از استاد سریع القلم
پروفسور محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کتاب “ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ اﯾﺮان” سی ویژگی یک دوستی مطلوب را اینگونه بیان می کند:
: ویژگی های سی گانه دوستی مطلوب از استاد سریع القلم
به گزارش : 1-انتظارات خود را به حداقل برساند و اگر می تواند صفر کند.
2-ضرورتا هر آنچه را که متوجه می شود به زبان نیاورد.
3-تا اجازه دوست را نداشته باشد، موردی از او را با کسی در میان نگذارد.
4-از موفقیت او به طور واقعی خرسند باشد.
5-فقط “نشنود” بلکه به او گوش کند.
6-در هیچ شرایطی، پشت سر او صحبت نکند.
7-با او هم بخندد، هم گریه کند.
8-مرتب از وجود او و ویژگی های مثبت او، قدردانی کند.
9-اگر گله ای از او دارد، مدتها صبر کند تا شرایط مناسب حل و فصل آن فراهم آید.
10-یادداشتی که بر روی هدیه می گذارد، از خود هدیه مهم تر است.
11-تا می تواند احترام او را در جمع حفظ کند.
12-بعضا با خاموشی و سکوت، با او صحبت کند.
13-از عذر می خواهم فراوان استفاده کند.
14-اگر بدی دید، گذشت کند.
15-اگر بدی ها ادامه پیدا کرد، آن شخص دیگر دوست نیست.
16-تا می تواند زبان خود را کنترل کند: زخم زبان به سختی فراموش می شود.
17-از سِرّ دوست مراقبت کند.
18-در رفتار و واکنش، قابل پیش بینی باشد.
19-پی آمد های احتمالی هر سخن و رفتاری را قبلا مطالعه و محاسبه کند.
20-به دوستی، درازمدت نگاه کند تا همیشه محبت و خویشتنداری کند.
21-برای موفقیت او قدم بردارد.
22-وقتی موردی روشن نیست، اول بپرسد بعد قضاوت کند.
23-در اوج عصبانیت، الفاظ و ادبیات مؤدبانه استفاده کند.
24-از ادب و تربیت دوست سوء استفاده نکند.
25-اگر قراراست داستانی را بگوید، همه را بگوید، 20 درصد آنرا مخفی نکند.
26-تاریخ تولد او را بداند و حداقل یادداشتی ماندنی بفرستد.
27-به خاطر پول بیشتر و موقعیت بهتر، به او خیانت نکند.
28-برای گوشزد کردن موردی، اگر لازم باشد پنج سال صبر کند.
29-هوش و تشخیص او را دستکم نگیرد.
30-دوستی مانند کتاب است: سالها طول میکشد تا نوشته شود ولی در عرض چند ثانیه با یک کبریت می سوزد./ مردمان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید