مکان یار
مکان یار

پارک ساحلی اهواز آدرس: ایران - خوزستان - اهواز ساحلی کیانپارس

پارک ساحلی اهواز آدرس: ایران - خوزستان - اهواز ساحلی کیانپارس

پارک ساحلی اهواز
آدرس: ایران - خوزستان - اهواز ساحلی کیانپارس

این پارک در کنار رود خانه کارون در دو طرف شرقی و غربی قرار گرفته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید