مکان یار
مکان یار

پاساژ ملت آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر خیابان شهدا، روبروی

پاساژ ملت آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر خیابان شهدا، روبروی

پاساژ ملت
آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر خیابان شهدا، روبروی پاساژ آزادی

از مراکز خرید شهر بوشهر که در خیابان شهدا قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید