هر روز!
هر روز!

پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو پاسخ به سوالات

پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو 
 پاسخ به سوالات

پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو
پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو : پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو
: پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو
پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو از رساله امام خمینی (ره)
به گزارش : پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو از رساله امام خمینی(ره)
سئوال: اگر انسان در هنگام وضو شک کند که مسح را صحیح انجام داده یا نه، دوباره مسح کند وضوی او چه حکمی دارد؟ جواب: جای مسحی که کشیده خشک کند و مجدداً مسح بکشد اشکالی ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, س39, س52)
سئوال: در رساله آمده که شستن یک بار دست ها و صورت در وضو واجب است، بار دوم مستحب و بار سوم حرام است، منظور از این شستن ها چیست؟ جواب: یعنی به قصد وضو یک بار کامل صورت یا دست ها را وضو بدهد نه اینکه آب تنها بریزد و یا اینکه فاقد قصد وضو دست به صورت و دست ها بکشد. .(ر.ک استفتائات نوین امام خمینی(ره) ج1, س330)
سئوال: در وضو چه قسمت هایی از محل وضو باید خشک باشد و تری آن موجب اشکال وضو می گردد؟ جواب: جای مسح سر و پاها باید خشک باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م256)
سئوال: گفته شده هنگام شستن دست ها هنگام وضو لابلای انگشتان نیز باید شسته شود، حال اگر کسی به علت ندانستن مسأله دست ها را از آرنج تا نوک انگشتان شست ولی لابلای انگشتان را نشست آیا وضوی او اشکال دارد؟ نماز خوانده شده با آن چه حکمی دارد؟ جواب: اگر می داند که آب وضو به لابلای انگشتان هم می رسیده است اگرچه دست به آنها نمی مالیده، وضو صحیح است، والا وضو باطل و قضای نمازهایی که با وضوی باطل خوانده شده واجب است. .(ر.ک استفتائات نوین امام خمینی(ره) ج1, س25)
سئوال: آیا نیت برای وضو واجب است و اگر نماز با وضوی فاقد نیت خوانده شود آیا اشکال دارد؟ جواب: بلی ـ نیت برای وضو لازم و واجب است، ولی مگر می توان عملی را فاقد نیت انجام داد. همین مقدار که شما تصمیم می گیرید که وضو بگیرید که با طهارت باشید، نیت است و ذکر نیت به زبان لازم نیست. .(ر.ک تحریر الوسیله امام خمینی(ره), ج 1, ص28 و29, م180)
سئوال: اگر جوهر خودکار بر روی دست کشیده شود به وضو اشکال وارد می شود؟ و اگر قیر و مثل آن باشد که به راحتی پاک نشود، چه حکمی دارد؟ جواب: اگر جوهر خودکار جرم داشته باشد که مانع رسیدن آب وضو به پوست شود، برای وضو اشکال ایجاد می کند و نیز قیر و امثال آن برای وضو باید برطرف شود ـ بلی، اگر در آخر وقت باشد که فرصت برای پاک کرن ندارد به همان حال وضو بگیرد و احتیاطاً تیمم هم بنماید. .(ر.ک استفتائات نوین امام خمینی(ره) ج1, س41)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید