هر روز!
هر روز!

پاک کردن لکه ها از روی فرش پاک کردن لکه

پاک کردن لکه ها از روی فرش پاک کردن لکه

پاک کردن لکه ها از روی فرش
پاک کردن لکه ها از روی فرش
اگر شربت روی فرش شما ریخت ابتدا با قاشق شربت ها را جمع کنید ، سپس یک اسفنج را خیس کرده و به محل موردنظر بکشید . این کار را می توانید چند بار تکرار کنید . اگر دیدید که با این کار شربت کاملاً از بین نرفت ، محلولی از الکل و سرکه به نسبت مساوی تهیه و سپس با اسفنج مرطوب دوباره جای لکه را پاک کنید .
برای از بین بردن لکه میوه یا آب میوه به این روش عمل کنید که ابتدا میوه یا آب میوه را با قاشق جمع کنید . سپس اسفنج را در آب سرد فرو برده به محل لکه بکشید ، پس از آن با شامپو فرش آن قسمت را تمیز کنید
منبع : سایت زنان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید