هر روز!
هر روز!

پایه های کفر! پایه‌های کفر از چند دیدگاه می‌توان

پایه های کفر! 
 
 پایه‌های کفر از چند دیدگاه می‌توان

پایه های کفر!

پایه‌های کفر از چند دیدگاه می‌توان بحث کرد: یکی از جهت متعلقات کفر است، یعنی اموری که اگر انسان انکار کند کافر شمرده می‌شود و دیگری از جهت صفات و خلقیاتی همچون کبر، حسد و حرص است که اگر اصلاح نشوند سرانجام انسان به کفر کشیده می‌شود . 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید