مسیر سبز
مسیر سبز

پربارش‌ ترین و کم بارش‌ ترین استان‌ های ایران خبرگزاری

پربارش‌ ترین و کم بارش‌ ترین استان‌ های ایران
خبرگزاری ایسنا: سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و سمنان از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 91) تاکنون، استان های کم بارش کشور گزارش شده اند.

استان سیستان و بلوچستان با 99 میلیمتر بارش از ابتدای مهرماه 91 تا پایان هفته گذشته، عنوان کم بارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

میزان بارش استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با سال آبی گذشته 81 درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله پنج درصد کاهش نشان می دهد.

از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته در استان خراسان جنوبی 118 میلیمتر بارندگی صورت گرفته است که این میزان بارش در مقایسه با سال آبی گذشته دو درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 9 درصد کاهش نشان می دهد.

گزارش بارش های کشور نشان می دهد که از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته پس از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، استان سمنان با 131 میلیمتر بارندگی، در رتبه بعدی استان های کم بارش کشور قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، بارش 131 میلیمتری سمنان در قیاس با سال آبی گذشته و دوره درازمدت 42 ساله به ترتیب 30 و شش درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین استان گیلان به عنوان پربارش ترین استان کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شده است.

حجم بارش های استان گیلان از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 91) تا پایان هفته گذشته، 716 میلیمتر به ثبت رسیده است.

میزان بارش استان گیلان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 30 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 12 درصد کاهش نشان می دهد.

پس از این استان، چهارمحال و بختیاری با 630 میلیمتر و کهگیلویه و بویراحمد با 625 میلیمتر بارندگی از ابتدای مهرماه 91 تا پایان هفته گذشته، دیگر استان های پربارش کشور گزارش شده اند.

میزان بارش استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 18 درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله پنج درصد کاهش نشان می دهد.

 میزان بارش استان کهگیلویه و بویراحمد در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 16 درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 10 درصد کاهش نشان می دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید