مسیر سبز
مسیر سبز

پرتره هایی از شاه قاجار خودشیفته! شهرفرنگ: فتحعلی شاه قاجار

پرتره هایی از شاه قاجار خودشیفته! 
 شهرفرنگ: فتحعلی شاه قاجار

پرتره هایی از شاه قاجار خودشیفته!
شهرفرنگ: فتحعلی شاه قاجار (۱۸۳۴-۱۷۷۲ میلادی) بسیار علاقه داشت که تصویر خود را چه بر روی بوم، چه به صورت نقاشی دیواری و چه به شکل نقش برجسته سنگی بر همه جا حک کند. بسیاری از پرده های رنگ و روغن از او کار دو نقاش دربار مهرعلی و میرزا بابا است.فتحعلی شاه، نقاش: میرزابابا، ۱۷۹۹-۱۷۹۸ میلادی، مجموعه ی کتابخانه ی دفتر شرق شناسی و هند، لندنفتحعلی شاه، حوالی ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۶ میلادی، موزه ی لوورفتحعلی شاه، محمد نقاش، ۱۸۱۰ میلادیفتحعلی شاه، مینیاتور از سر رابرت کر پورتر، حوالی ۱۸۱۷ تا ۱۸۲۰ میلادی، مجموعه ی خلیلیفتحعلی شاه، آبرنگ از مهرعلی، ۱۸۱۵ میلادی، موزه ی بروکلینفتحعلی شاه، نقاشی منسوب به میرزا بابافتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۳ میلادی، موزه ی سعدآبادفتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۰-۱۸۰۹ میلادی، موزه ی ارمیتاژفتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۴-۱۸۱۳ میلادی، موزه ی ارمیتاژفتحعلی شاه، کاخ گلستانفتحعلی شاه، نقاش: مهرعلیفتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۵-۱۸۱۴ میلادی، موسسه ی سمیتسونینفتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۴-۱۸۱۳ میلادی، موزه ی ارمیتاژفتحعلی شاه، نقاش: احمد، ۱۸۱۱ میلادی، مجموعه ی داوید، دانمارکپرتره ی فتحعلیشاه بر روی قالی کاشان، آخر قرن نوزدهم، مجموعه ی تناولیفتحعلی شاه با قلیان، نقاش: مهرعلی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید