هر روز!
هر روز!

پرورش و نگهداری شفلرا نام فارسی : شفلرا (درخت چتر)

پرورش و نگهداری شفلرا نام فارسی : شفلرا (درخت چتر)

پرورش و نگهداری شفلرا
نام فارسی : شفلرا (درخت چتر)
نام علمی : Schefflera actinophylla
نام انگلیسی : Octopus tree – Australian ivy palm
خانواده :‍ Aralia ceae
روش تکثیر: قلمه از انتهای شاخه به طول12-8cm در اواسط تابستان
نوع خاک: خاک باغچه + کود خاک برگ یا خاک باغچه +کود دامی پوسیده
شکل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید