هر روز!
هر روز!

پزشکی اجتماعی پزشکی اجتماعی تخصصی در پزشکی است که به

پزشکی اجتماعی پزشکی اجتماعی تخصصی در پزشکی است که به

پزشکی اجتماعی
پزشکی اجتماعی تخصصی در پزشکی است که به درک تاثیر وضعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بر سلامت، بیماری و عملکرد پزشکی و همچنین بهبود شرایطی که منجر به جامعه سالم می‌شوند می‌پردازد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید