مطالب جالب!
مطالب جالب!

پسرها و تقلب در امتحان (طنز) حتی اگر تجهیزاتتان را

پسرها و تقلب در امتحان (طنز) 
 حتی اگر تجهیزاتتان را

پسرها و تقلب در امتحان (طنز)
حتی اگر تجهیزاتتان را بگیرند

حتی اگر تفتیش بدنیتان کردندتک تک لباسهایتان را وارسی کنند

و شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارند

باز هم میتوانید…!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید