آُسا گوهری
آُسا گوهری

پیش از پرداختن به تعریف سلامتی روانی لازم است به یک

پیش از پرداختن به تعریف سلامتی روانی لازم است به یک

پیش از پرداختن به تعریف سلامتی روانی لازم است به یک نکته اشاره نماییم. سه واژه¬ی «بهداشت روانی»، «سلامت روانی» و «بهزیستی روانی2» گر چه دارای معانی متفاوتی هستند، ولی در مواردی بجای یکدیگر به کار می¬روند(هرشن سن3 و پاور4، 1988،ترجمه منشی طوسی،1374).
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را این طور تعریف می¬کنند: «سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب»( میلانی¬فر، 1376).
بهداشت روانی یک زمینه تخصصی در محدوده¬ی روانپزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روان بوسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماری¬های روانی، کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماری¬های روانی، تشخیص زودرس بیماری¬های روانی، پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماری¬های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است. پس بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیش¬آمدهای زندگی( میلانی¬فر، 1376).
سلامت روانی را می¬توان بر اساس تعریف کلی و وسیع¬تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده¬ای تغییر یافته است. عمر طولانی¬تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماری¬های مهلک با کشف آنتی¬بیوتیک¬ها و پیشرفت¬های علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری است. بلکه توان دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می¬دهد. چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و معنوی است. این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تأثیر می¬گیرد و بر آن¬ها تأثیر می¬گذارد. بنابراین سلامت روانی نه تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می¬کند که فرد با خود و سبک زندگی¬اش آسوده و بدون مشکل باشد. در واقع، تصور بر این است که فرد باید بر زندگی¬اش کنترل داشته باشد و فقط در چنین حالتی است که می¬توان آن قسمت¬هایی را که درباره¬ی خود یا زندگی¬اش مسأله ساز است تغییر دهد(هرشن سن و پاور، 1988، ترجمه منشی طوسی،1374).
یهودا ( 1959، به نقل از منشی طوسی،1374) مواردی را برای تعریف سلامت روانی ارائه کرد :
الف) نگرش مثبت به خود ب) میزان رشد، تحول و خودشکوفایی
ج) عملکرد روانی یکپارچه د) خود مختاری یا استقلال شخصی
ه) درک صحیح از واقعیت و) تسلط بر محیط

دیگران نیز موارد دیگری را ارائه دادند ولی از نظر اسمیت1( 1961، به نقل از منشی طوسی، 1374) همه¬ی این موارد، مفاهیم اصلی یکسان را برداشتند. بنابراین وی پیشنهاد کرد به جای شمردن اینگونه موارد بهتر است ابعاد بهداشت روانی بر اساس اصول زیر انتخاب شود :
الف) نشان دادن ارزش¬های مثبت بشری
ب) داشتن قابلیت اندازه¬گیری و تشخیص
ج) داشتن ارتباط با نظریه¬های شخصیت
د) مرتبط بودن با بافت¬های اجتماعی که برای آن تعریف و مشخص شده¬اند.
به این ترتیب، متخصصان بعدی کارشان را روی مفاهیمی کلی از قبیل بهنجار بودن یا بهزیستی متمرکز کردند. امروزه مفهوم مقابله2 به منزله ملاک سلامت روانی به نوشته¬های رشته¬های تخصصی گوناگون بهداشت روانی راه یافته است(هرشنسن و پاور،1988، ترجمه منشی طوسی، 1374).
بعضی از محققان معتقدند سلامت روانی حالتی از بهزیستی و وجود این احساس در فرد است که می¬تواند با جامعه کنار بیاید. سلامت روانی به معنای احساس رضایت، روان سالم¬تر و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه است(کاپلان و سادوک، 1999، ترجمه پور افکاری ،1376).
سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی را قابلیت ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی و حل مناسب و منطقی تضادهای غریزی و تمایلات شخصی، به طوری که فرد بتواند از مجموعه تضادها ترکیبی متعادل به وجود آورد، می¬داند. طبق تعریفی که این سازمان ارائه می¬دهد، وظیفه اصلی بهداشت روانی، تأمین سلامت روان است تا به مدد آن بتواند قوا و استعدادهای روانی را پرورش داد. در واقع، بهداشت روانی مبتنی بر سه پایه است :
الف) حفظ و تأمین سلامت روان
ب) ریشه کن ساختن عوامل بیماری¬زا و پیشگیری از ابتلاء به بیماری¬های روانی
ج) ایجاد زمینه¬ی مساعد برای رشد و شکوفایی شخصیت و استعدادها تا حداکثر ظرفیت نهفته در آن¬ها (سامی کرمانی، 1354).
به طور کلی شخص دارای سلامت روان می¬تواند با مشکلات دوران رشد روبرو شود و قادر است در عین کسب فردیت با محیط نیز انطباق یابد. به نظر می¬رسد تعریف رضایت بخش از سلامت روانی برای فرد مستلزم داشتن احساس مثبت و سازگاری موفقیت¬آمیز و رفتار شایسته مطلوب است. بنابراین هرگونه ملاکی که به عنوان اساس سلامتی در نظر گرفته می¬شود باید شامل رفتار بیرونی و احساسات درونی باشد(بنی جمال واحدی،1370).

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید