هر روز!
هر روز!

چطور بفهمم او معتاداست یا نه؟ قسمت اول چطور

چطور بفهمم او معتاداست یا نه؟ قسمت اول 
 
 چطور

چطور بفهمم او معتاداست یا نه؟ قسمت اول

چطور بفهمم او معتاد است یا نه؟ - قسمت اول 
علامت مشخصه فردی که نشئه است :
-خارش بخصوص در بازوان ،صورت بویژه پیشانی و بینی ،آلت تناسلی و سرخ شدن چشمها.
استفاده بیش از حد از تریاک موجب استفراغ میشود که در بین معتادین به تگری زدن معروف است و فرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید