هر روز!
هر روز!

چقدر خوبه عشقت. چقدر خوبه عشقت.

چقدر خوبه عشقت. 
 چقدر خوبه عشقت.

چقدر خوبه عشقت...
 
چقدر خوبه عشقت...
چقدر خوبه عشقت
 

چقدر خوبه عشقت
 

چقدر خوبه عشقت

چقدر خوبه عشقت
 

چقدر خوبه عشقت
 

چقدر خوبه عشقت
 

چقدر خوبه عشقت
 

چقدر خوبه عشقت  

چقدر خوبه عشقت  

چقدر خوبه عشقت  

چقدر خوبه عشقت  

چقدر خوبه عشقت  

چقدر خوبه عشقت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید