هر روز!
هر روز!

چندجمله درست است ؟ معما : چندجمله درست است ؟

چندجمله درست است ؟ معما : چندجمله درست است ؟

چندجمله درست است ؟
معما : چندجمله درست است ؟
 : چندجمله درست است ؟
: چندجمله درست است ؟
به گزارش : اختصاصی: 
در یک جایی 100 نفر نشسته اند و هریک جمله ای مشابه به شکل زیر بیان می کند ...
نفراول : دست کم یکی از جملاتی که بیان می شود ، نادرست است .
نفر دوم : دست کم دو تا از جملاتی که بیان می شود ، نادرست است .
نفر سوم : دست کم سه تا از جملاتی که بیان می شود ، نادرست است .
نفر چهارم  : دست کم چهار تا از جملاتی که بیان می شود ، نادرست است .
نفر پنجم : دست کم پنج تا از جملاتی که بیان می شود ، نادرست است .
....
...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید