اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

چهارمی سمیه عباسپور در کامپوند انفرادی سمیه عباسپور در رشته

چهارمی سمیه عباسپور در کامپوند انفرادی سمیه عباسپور در رشته

چهارمی سمیه عباسپور در کامپوند انفرادی
سمیه عباسپور در رشته کامپوند انفرادی برابر کماندار کره ای با نتیجه 136 بر 125 نتیجه را واگذارکرد و چهارم شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید